سەيسەنبى, 21 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 16:45

يسلامنىڭ ارابتىق مودەلىن تىقپالاۋدىڭ استارى قانداي؟

اباي-اقپارات 8814 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 17:27

قازاق جاقسىسى ورىس ەتەگىنەن جەم جەگەندى زور ونەر كورەدى

اباي-اقپارات 8440 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 17:26

جەر ماسەلەسى – قازاقتىڭ ءتىرى يا ءولى بولۋىنىڭ ماسەلەسى

اباي-اقپارات 8433 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:26

كىم ەلىمە تيىسسە – سول مەنىڭ جاۋىم بولدى

اباي-اقپارات 6615 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:22

الاش اتىن اسپانعا، شىعارار ولار ءبىر تاڭدا

اباي-اقپارات 13840 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:14

ءبورىنىڭ ارتىنان بولتىرىك اقىلدى بولعاندىقتان ەرمەيدى

اباي-اقپارات 10124 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:48

تۇركىستان جاستارى بىرلەسىڭدەر!

اباي-اقپارات 6840 0