جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 مامىر, 2020 ساعات 13:55

ءبىز وسى قانداي مەملەكەتتە تۇرىپ جاتىرمىز، باتالوۆ مىرزا؟!

قانات ابىلقايىر 330 1

29 مامىر, 2020 ساعات 13:40

قازاقستاندا قانشا قازاق ءتىلدى قازاق بار؟

اسحات قاسەنعالي 156 3

29 مامىر, 2020 ساعات 13:38

ءبىز دامىعان ەمەس، ءالى دە دامۋشى ەلمىز...

ءامىرجان قوسان 140 0

27 مامىر, 2020 ساعات 15:25

قىتايداعى ىندەت قولدان جاسالعان با؟

رۇستەم اشەتاەۆ 1148 4

27 مامىر, 2020 ساعات 15:17

مەديتسينا سالاسىنا رەفورما قاجەت!

نۇراددين سادىقوۆ 397 1

27 مامىر, 2020 ساعات 15:13

قازىرگى توي قازاققا نە بەرەدى؟

ارمان راحمەت 636 4

25 مامىر, 2020 ساعات 13:35

«تۋرا جولدا قايعى تۇرماس!»

سايات ىبىراي 1100 3