سەيسەنبى, 21 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 مامىر, 2024 ساعات 17:10

ۋكراينا اسكەرىنىڭ ەڭ باستى قيىندىقتارى قانداي؟

اسحات قاسەنعالي 1917 2

10 مامىر, 2024 ساعات 17:06

قازاق ءتىلى ءۇشىن كۇرەس - قازاق ءىلى ءۇشىن كۇرەس!

قازىبەك يسا 1842 5

10 مامىر, 2024 ساعات 17:02

بيشىمباەۆ ءىسى ءھام سوت جۇيەسى تۋرالى

ابزال قۇسپان 1607 3

10 مامىر, 2024 ساعات 17:00

يۋبكا كيگەن لي كۋان يۋ

ايبار ولجاەۆ 1797 1

25 ءساۋىر, 2024 ساعات 19:18

بىرلىك. جاسامپازدىق. ورلەۋ...

اليشەر ساتۆالديەۆ 5388 7

22 ءساۋىر, 2024 ساعات 16:30

ۋكراينا سوعىسى - ءپۋتيننىڭ ستراتەگيالىق قاتەلىگى

ەرلان مازان 3077 9

12 ءساۋىر, 2024 ساعات 19:49

وتاندىق عىلىمعا ساياسي كوزقاراس دۇرىس!

Abai.kz 3069 14

11 ءساۋىر, 2024 ساعات 20:27

توتەنشە شەشىم كەرەك!

بولات سىزدىق 3375 5