دۇيسەنبى, 27 قاڭتار 2020

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قاڭتار, 2020 ساعات 16:56

كۇشتى مەملەكەت پەن دامىعان ۇلت – باياندى بولاشاق كەپىلى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 851 19

22 قاڭتار, 2020 ساعات 11:49

دەپۋتات مامىراەۆ. جاسالماعان كەلىسىم. جاردان ۇشقان باپ...

اۋىت مۇقيبەك 2738 28

21 قاڭتار, 2020 ساعات 11:12

ساناق كەلە جاتىر!

داۋرەن قۋات 3129 47

21 قاڭتار, 2020 ساعات 10:58

«بەس اسىل ءىس، كونسەڭىز...»

اسان وماروۆ  1061 7

20 قاڭتار, 2020 ساعات 15:44

بىزدە پارلامەنت سايلاۋى قاشان وتەتىنىن رەسەيلىك باق قايدان بىلەدى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 1922 16

17 قاڭتار, 2020 ساعات 14:10

ءاليحان بوكەيحان: سامارا ىزدەرى

نۇرلان دۋلاتبەكوۆ 1814 12

17 قاڭتار, 2020 ساعات 14:09

ابايدىڭ قولجازبالارى ساقتالعان ساندىق قايدا؟

زارقىن تايشىباي 1972 21