جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 تامىز, 2020 ساعات 17:40

10 - تامىز اباي كۇنى!

Abai.kz 1436 11

4 تامىز, 2020 ساعات 14:00

ىندەتتىڭ بەتى قايتتى ما؟ توقاەۆ نە دەيدى، تسوي شە؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2631 15

3 تامىز, 2020 ساعات 11:25

بار قۇرلىقتا ءىزى جاتىر...

عابباس قابىشۇلى  1133 9

31 شىلدە, 2020 ساعات 15:58

اباي جانە جالال داۋاني

يسلام جەمەنەي 1448 10

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:32

مەدەت ەت، سينا

داۋرەن قۋات 1742 16

29 شىلدە, 2020 ساعات 17:31

بوجكو كىمگە بۇلقان-تالقان بولىپ ءجۇر؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 4167 17