سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:52

اباي ماۋقاراۇلى. تىراقىلىق

Abai.kz 1906 19

11 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:38

تاريحقا تورەلىك ايتاتىن قىتاي ەمەس...

تۇرسىنحان زاكەن 7910 87

10 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:51

بيۋدجەتتىڭ 258 ميلليارد تەڭگەسى

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2990 11

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:47

قازاق ادەبيەتىندەگى حان-ءتاڭىرى

دۇكەن ءماسىمحان 5820 25

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:44

ءتاجين تاۋەكەلمەن جۇمىس ىستەدى

ءومارالى ادىلبەكۇلى 3121 3

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:43

«بىرلەسە بىلگەن ەل ءبارىن جەڭەدى»

نۇرسۇلتان نازارباەۆ 1805 54