جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2020 ساعات 10:04

احمەت بايتۇرسىنۇلىنىڭ ازاتتىق شەرى

ءجادي شاكەنۇلى 1016 9

22 مامىر, 2020 ساعات 16:03

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست V)

ماكسات تاج-مۋرات 1762 6

18 مامىر, 2020 ساعات 12:41

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست IV)

ماكسات تاج-مۋرات 1828 5

16 مامىر, 2020 ساعات 16:37

كانگيۋ پاتشالىعى – قاڭلىلار قۇرعان مەملەكەت

بەكجان ادەنۇلى 2714 14

14 مامىر, 2020 ساعات 04:24

قازاق اتاۋى "عۇنزاق" سوزىنەن شىققان...

بەكجان ادەنۇلى 4828 27

12 مامىر, 2020 ساعات 14:19

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست III)

ماكسات تاج-مۋرات 1530 4

12 مامىر, 2020 ساعات 13:28

يسلام ءدىنى بىزگە قوجالاردان 400 جىل بۇرىن جەتتى

بەكجان ادەنۇلى 4995 22

9 مامىر, 2020 ساعات 13:51

رەسەي گەربىندەگى تازقارانىڭ شىن يەسى كىمدەر؟

بەكجان ادەنۇلى 4621 50