بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:02

احمەت بايتۇرسىنۇلى - ءتىل تۋىنىڭ تۇعىرى

بەيبىت قويشىباەۆ 4944 4

5 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:25

ۇلتتىق جازۋدىڭ ۇلى زەرگەرى

نۇرگەلدى ءۋاليۇلى 4392 6

26 تامىز, 2019 ساعات 12:26

تاريحي 26 تامىز جايىندا

بەيبىت قويشىباەۆ 5419 28

23 تامىز, 2019 ساعات 13:10

«بالام ەتىكشى بولسا دا امان ءجۇرسىن»

ءماريام ءابساتتار 5730 7

26 شىلدە, 2019 ساعات 12:44

جەر قورىعان قىزعىش قۇس

زاڭعار كارىمحان 5576 14

19 شىلدە, 2019 ساعات 10:14

جەر ءۇشىن جانتالاس

زاڭعار كارىمحان 4766 1