بەيسەنبى, 7 شىلدە 2022

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2022 ساعات 16:17

سەمەي گەربىنىڭ تاريحى نەدەن باستالدى؟

ايدىن رىسبەكۇلى 348 1

6 شىلدە, 2022 ساعات 15:13

ۋكراينا كوپ ۇزاماي جەڭىسكە جەتەدى

كەرىمسال جۇباتقانوۆ 548 5

6 شىلدە, 2022 ساعات 15:04

ۇلى كوش توقتاپ قالا ما دەپ الاڭدايمىن...

اۋىت مۇقيبەك 445 6

6 شىلدە, 2022 ساعات 14:53

تاريحقا شولۋ

اقىلبەك شاياحمەت 340 2

6 شىلدە, 2022 ساعات 14:46

قاڭتار قۇرباندارىنا – امنيستيا!

مارات ءبايدىلداۇلى 242 2

6 شىلدە, 2022 ساعات 14:42

تسەلينوگراد دەگەن اتاۋلاردان قاشان ارىلامىز؟

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 295 1

5 شىلدە, 2022 ساعات 14:37

پاندەميا. كوش. كونسۋل

ءومارالى ادىلبەكۇلى 778 1