سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 1058

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 تامىز, 2020 ساعات 14:47

كەڭەس «دەسانتتارى» كىمگە قىر كورسەتپەك؟..

ارمان قاني 750 7

3 تامىز, 2020 ساعات 14:34

مۇراعات قورجىنى: دەرەك پەن پايىم

الماسبەك ابسادىق 305 0

3 تامىز, 2020 ساعات 13:38

اباي جانە «دالا ۋالاياتى گازەتى»

اسان وماروۆ 173 1

3 تامىز, 2020 ساعات 12:42

جاس اقىن نەگە تۇرمەدە وتىر؟

قانات ابىلقايىر 1321 8

3 تامىز, 2020 ساعات 11:40

«ەرتىستىڭ» اتاۋىن «پاۆلودار» دەپ وزگەرتۋگە بولمايدى!

جايبەرگەن بولاتوۆ 1233 5

3 تامىز, 2020 ساعات 11:38

كارانتين ەكى اپتاعا سوزىلدى

Abai.kz 182 0