دۇيسەنبى, 17 قاڭتار 2022

بۇ نە مازاق؟ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 جەلتوقسان, 2021 ساعات 14:46

حالىقتى ازعىندىققا يتەرمەلەۋ ۇدەپ بارادى

جايبەرگەن بولاتوۆ 4298 14

21 جەلتوقسان, 2021 ساعات 12:19

قازاقتى تىلدەگەن يليا ناموۆيرگە سوت جوق پا؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 3033 14

16 جەلتوقسان, 2021 ساعات 19:13

الماتى اكىمدىگى تاۋەلسىزدىك كۇنىنەن نەگە قورقادى؟

Abai.kz 3503 29

23 قاراشا, 2021 ساعات 16:52

ەۋروپا: «قوش بول، «سبەر»، - دەيدى. مامين شە؟

ايجان تەمىرحان 2744 5

19 قاراشا, 2021 ساعات 17:37

لاۆروۆتىڭ لاقپاسىن تىلەۋبەردى اقتاپ ءجۇر

ايجان تەمىرحان 2362 10

11 قاراشا, 2021 ساعات 10:51

قازاقتىڭ باتىرى تاجىككە كەرەك، قازاققا شە؟

داۋرەن قۋات 12749 4

6 قازان, 2021 ساعات 13:58

پۋشكيندى ۇلىقتاعان قوستاناي ابايدى نەگە الالايدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 4371 11