دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 44. قايتىس بولعاندار — 6

بۇ نە مازاق؟ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 قىركۇيەك, 2018 ساعات 12:03

ءداۋ ۇيدەگى ءداۋ اپامدىكى - قۇرى پافوس، ءپىشتۋ...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5956 12

25 شىلدە, 2018 ساعات 18:53

ابايعا ءتىل تيگىزگەن "قيسىق اۋىزعا" بىرەر جاۋاپ...

ءشارىپحان قايسار 22243 40

1 ناۋرىز, 2018 ساعات 15:35

داريعانىڭ ءداريدايى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6481 51

26 قاڭتار, 2018 ساعات 13:49

ءابساتتاروۆ كەلدى دە، الەك سالدى!

ءشارىپحان قايسار 4128 7