جەكسەنبى, 28 اقپان 2021

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قاڭتار, 2021 ساعات 11:13

قانداستارىما حات!

ەربوسىن نۇرمۇحان 7384 23

29 قىركۇيەك, 2020 ساعات 14:13

شەتەلدەگى قازاق ءتىلدى باق-تىڭ احۋالى قانداي؟

Abai.kz 2501 7

2 مامىر, 2020 ساعات 13:16

روزانىڭ ءانى مەن Cماعۇلدىڭ حاتى...

ءجادي شاكەنۇلى 3781 5

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:36

قىتايداعى ءۇش ميلليون قازاق قىرىلىپ قالۋ قاۋپى الدىندا تۇر

اۋىت مۇقيبەك 9035 58

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:10

قىتايداعى قازاقتار جانە كوشى-قوننىڭ كەلەسى كەزەڭى

جەبەۋ قوعامدىق بىرلەستىگى 4867 13

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:39

كەتكەنگە كەيىمەيىك، كەلگەندى كەمسىتپەيىك!

اۋىت مۇقيبەك 3290 15

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:51

ءبىر ۆيدەونىڭ «سىرى»...

اۋىت مۇقيبەك 4693 32

23 قاڭتار, 2020 ساعات 14:27

بىلتىر 17 مىڭنان استام قانداس كوشىپ كەلدى

Abai.kz 3017 15