سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 525. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2018 ساعات 14:09

سەرىكجان ءبىلاش. "قىتاي قازاقتارىنىڭ تاعدىرى – ۇلتتىق تراگەديا"

ازامات شورمانحانۇلى 8223 14

10 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:11

ارعى بەتتەگى اعايىننىڭ ءحالى تىم مۇشكىل

ءسارۋار ساعىنىشباەۆ 2738 3

9 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:48

ازاماتتىق الاتىن ادامعا ىقتيارحاتتىڭ نە قاجەتتىلىگى بار؟

جاقسىبەك قاقان 2780 2

28 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:14

قازاق بابىسەكتەي ەمەس، قارلىعاشتاي ءوز وتانىنا ۇيا سالۋ كەرەك

ەسبولات تىلەۋباي 5127 0