جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 9

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2018 ساعات 14:09

سەرىكجان ءبىلاش. "قىتاي قازاقتارىنىڭ تاعدىرى – ۇلتتىق تراگەديا"

ازامات شورمانحانۇلى 8253 14

10 ءساۋىر, 2018 ساعات 10:11

ارعى بەتتەگى اعايىننىڭ ءحالى تىم مۇشكىل

ءسارۋار ساعىنىشباەۆ 2750 3

9 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:48

ازاماتتىق الاتىن ادامعا ىقتيارحاتتىڭ نە قاجەتتىلىگى بار؟

جاقسىبەك قاقان 2791 2

28 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:14

قازاق بابىسەكتەي ەمەس، قارلىعاشتاي ءوز وتانىنا ۇيا سالۋ كەرەك

ەسبولات تىلەۋباي 5139 0