جۇما, 2 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:56

«Chevrolet» كولىگىن قازاقستان-وزبەكستان بىرلەسىپ شىعارادى

نۇرا ماتاي 2744 0

20 اقپان, 2020 ساعات 15:29

قازاقستانداعى ماشينا ءوندىرىسى نە كۇيدە؟

نۇرا ماتاي 2824 6

21 قازان, 2019 ساعات 13:44

جاڭا كولىك ساتىپ الاتىن الاتىنداردىڭ قاتارى كوبەيگەن

نۇرا ماتاي 3372 1