جۇما, 31 ناۋرىز 2023

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:46

جۇرەكتى قالاي جۇباتام؟

بايبوتا قوشىم-نوعاي 258 0

29 ناۋرىز, 2023 ساعات 14:23

«ورال شاھارى – سىقاقشىلار ورداسى بولسا دەيمىن...»

ميرا شۇيىنشاليەۆا  462 1

27 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:58

سيمۋلياكر بەينە – بەكتورى

روزا جۇمابايقىزى 659 2

27 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:02

قىتايدىڭ قازىرگى ادەبيەتى...

نۇرحالىق ابدىراقىن 430 0

17 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:47

بەيجىڭنەن سويلەپ تۇراتىن اقىن

دۇيسەنالى الىماقىن 1014 1

16 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:44

قىتايدىڭ قازىرگى ادەبيەتى...

نۇرحالىق ابدىراقىن 752 0

13 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:56

«شارعىن مەن تاڭجارىق ادىلەتسىزدىكپەن كۇرەستى»

ءالىمجان ءاشىمۇلى 1342 0

10 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:54

قىتايدىڭ قازىرگى ادەبيەتى قاي دەڭگەيدە؟

نۇرحالىق ابدىراقىن 1021 11