سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:12

سمارتفون (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 188 2

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 10:46

نەسىپبەك ايتۇلى. تاڭعى شىقتىڭ تاعدىرى

Abai.kz 853 2

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:00

كوروناۆيرۋس (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 1031 2

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:45

اقبەرەن ەلگەزەك. ءمىناجات

Abai.kz 1102 2

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 1626 1

5 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:35

قۋانىش جيەنباي. كۇزەتشى

Abai.kz 3125 1

26 اقپان, 2020 ساعات 12:23

قۋاندىق تۇمەنباي. ءومىر عوي

Abai.kz 2279 0

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 2777 16