بەيسەنبى, 7 شىلدە 2022

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2022 ساعات 14:53

تاريحقا شولۋ

اقىلبەك شاياحمەت 322 1

4 شىلدە, 2022 ساعات 13:40

مۇحتاردىڭ شاكارىممەن تابىسۋى

اسان وماروۆ 662 0

30 ماۋسىم, 2022 ساعات 12:18

التىن اپا

داۋرەن قاسەنۇلى  1327 0

20 ماۋسىم, 2022 ساعات 14:06

التىنشى وق

تۇرىسبەك ساۋكەتاەۆ 2587 3

9 ماۋسىم, 2022 ساعات 13:06

ساتيريك سەكرەتار ەمەس

مۇحتار شەرىم 3070 3

3 ماۋسىم, 2022 ساعات 12:23

قاراسەرىنىڭ قالتارىسى

بەكقوجا جىلقىبەكۇلى 3453 0

2 ماۋسىم, 2022 ساعات 16:34

قابىليسا. قابان جىراۋ. تاراق تاڭبالى تارلان

Abai.kz 2017 0

30 مامىر, 2022 ساعات 15:15

اسكەردەگى جىگىتتىڭ قالاداعى قالىڭدىعى

داۋرەن قۋات 1788 5