جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:47

توم ۆولكەر مەن ءازازىل

ناعىز قاپشىقبايۇلى 495 5

21 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:25

قازاق اقىنى جان باقىت

بالجان حابدينا 609 2

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:09

ءبىر شوقتى ۇرلەيمىن مازداعان...

قۋات قايرانباەۆ 1126 2

13 قىركۇيەك, 2020 ساعات 22:10

كۇندى اينالعان كۇلتەگىن

ەرجان الاشتۋعان 1531 0

12 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:50

تاڭىرمەن دە تەڭ سويلەسكەن تەكتى جىر!

باقىت بەدەلحانۇلى 1527 28

10 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:55

ءدارىس ۇستىندەگى ءتۇس

قاناعات ابىلقايىر 1293 3

8 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:42

عامزاتوۆ قازاق اراسىندا ءوز اقىنىنداي وقىلادى

بايبوتا قوشىم-نوعاي 1151 5

26 تامىز, 2020 ساعات 11:33

باۋىرساق (اڭگىمە)

قۋات بوراش  2932 0