بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 1275 1

5 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:35

قۋانىش جيەنباي. كۇزەتشى

Abai.kz 2957 1

26 اقپان, 2020 ساعات 12:23

قۋاندىق تۇمەنباي. ءومىر عوي

Abai.kz 2225 0

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 2731 16

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 2906 8

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 3626 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 4036 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 5292 10