دۇيسەنبى, 16 مامىر 2022

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قازان, 2021 ساعات 14:12

قازاق تاريحىندا قارا ارىپپەن جازىلعان قاسىرەت

سەرجان توقتاسىنۇلى 4994 0

21 قازان, 2021 ساعات 12:52

سورەدەن – ساحناعا

ماقسات ءتاج-مۇرات 2816 7

18 قازان, 2021 ساعات 13:06

تابىلدىڭ ولەڭ حاتى تابىلدى

Abai.kz 2868 0

15 قازان, 2021 ساعات 13:48

دابىسى دەشتى قىپشاقتاي

ابۋباكىر قايران 2644 2

13 قازان, 2021 ساعات 14:45

سۋيتسيد دەگەن سۋىق ءسوز

ماقسات ءتاج-مۇرات 2986 1

6 قازان, 2021 ساعات 13:02

تالانت تابيعاتى

ماقسات ءتاج-مۇرات 3548 3

4 قازان, 2021 ساعات 11:42

تالانت تابيعاتى

ماقسات ءتاج-مۇرات 2873 1

30 قىركۇيەك, 2021 ساعات 12:00

بالا باعبانى بولۋ دەگەن...

گۇلزيا ءپىرالى 2961 4