جۇما, 30 قىركۇيەك 2022

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 11:42

داۋدى ايتىسپەن شەشكەن سيەز. ودامان اقىن كىم؟

قاجەت انداس 2674 3

4 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:26

جانار ءابدىشوۆا. قۇراق كورپە

Abai.kz 2804 1

30 ناۋرىز, 2022 ساعات 14:13

قۇس قاناتىمەن ورالعان ەسەنعالي رۋحى

باقتىباي اينابەكوۆ 2287 1

29 ناۋرىز, 2022 ساعات 13:01

جامالدىڭ جالعىزى

جولتاي ءالماشۇلى 2062 6

25 ناۋرىز, 2022 ساعات 14:42

ءشامشى تۋرالى جاڭا كىتاپ شىقتى

نۇرا ماتاي 2243 1

24 ناۋرىز, 2022 ساعات 12:57

«ءان-مۇحيت» قويىلىمىنداعى تاجىريبەلىك-ىزدەنىس

قۋانىش جۇمابەكۇلى 1845 0

17 ناۋرىز, 2022 ساعات 12:37

كۇرەسكەرلىككە ۇندەيتىن تۋىندى

بالجان حابدينا 2734 3

16 ناۋرىز, 2022 ساعات 11:29

كيەۆ جىرلارى

ناعىز قاپشىقبايۇلى  2142 8