دۇيسەنبى, 27 ناۋرىز 2023

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:47

بەيجىڭنەن سويلەپ تۇراتىن اقىن

دۇيسەنالى الىماقىن 864 1

16 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:44

قىتايدىڭ قازىرگى ادەبيەتى...

نۇرحالىق ابدىراقىن 705 0

13 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:56

«شارعىن مەن تاڭجارىق ادىلەتسىزدىكپەن كۇرەستى»

ءالىمجان ءاشىمۇلى 1289 0

10 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:54

قىتايدىڭ قازىرگى ادەبيەتى قاي دەڭگەيدە؟

نۇرحالىق ابدىراقىن 1001 11

7 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:52

قاجىعۇمار جانە ەكى زۇلىم دەرجاۆانىڭ قىسپاعى

الىمعازى داۋلەتحان 1794 3

6 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:14

«قىتايلىق جازۋشىلار كوپ جازعان سايىن ناشار جازادى»

نۇرحالىق ابدىراقىن 1123 6

3 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:11

ابايدىڭ باتىسى مەن شىعىسى

اسان وماروۆ 1496 15

1 ناۋرىز, 2023 ساعات 12:04

سايلاۋدىڭ سيقى

مۇحتار شەرىم 1682 3