بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 شىلدە, 2020 ساعات 13:00

تەسۋ وزەنى

ديداحمەت ءاشىمحانۇلى 247 0

13 شىلدە, 2020 ساعات 10:55

دەكرەتتەگى ەركەك

ساۋلە دوسجان  1190 1

7 شىلدە, 2020 ساعات 11:10

وتشاشۋ

Abai.kz 4803 20

4 شىلدە, 2020 ساعات 18:33

ءتانى ولگەن ايەل

داۋرەن قۋات 2851 11

2 شىلدە, 2020 ساعات 13:25

شاحانوۆ. ويلانالىق، ءبىز قاندايمىز؟

Abai.kz 3977 12

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:35

«ۋسارىمساق جىرى»: ماڭداي تەر، كوز جاسى جانە قان

دۇيسەنالى الىماقىن 2588 2

19 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:50

قىتاي پوستمودەرنيستىك ادەبيەتى 

ابدىراقىن نۇرقالىق 1693 4

17 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:35

پاتسايى كويلەك كيگەن قىز

شارافاددين ءامىروۆ  2763 4