سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 5996. قايتىس بولعاندار — 44

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:52

ارىق كۇرەڭ. الىس جول

الدان سمايىل 1578 0

23 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:38

پاندەميا (پوەما)

اسىلبەك جاڭبىرباي 1192 4

22 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:44

وقىلماعان كىتاپ – جەتىم

داۋرەن قۋات 983 3

20 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:18

ءبىزدىڭ ءبولىم (اڭگىمە)

قۋاندىق شاماحايۇلى 1938 6

19 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:40

«ادەبيەت الەمىندەگى جۇمباق جان»

گۇلناز راحمەت 1363 4

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:52

دومالاي

تۇرىسبەك ساۋكەتاەۆ 1538 4

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:00

زاۋزا (اڭگىمە)

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 2068 2