جەكسەنبى, 17 قاڭتار 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قازان, 2020 ساعات 16:53

«اتا قونىس»

Abai.kz 5313 22

21 قازان, 2020 ساعات 13:13

«باس» جانە نامىس

ريزا ءالمۇحانوۆا 4716 6

19 قازان, 2020 ساعات 11:18

بىزگە بىر سۋپەرماركەت كەرەك-اق!

عابباس قابىشۇلى 2849 1

13 قازان, 2020 ساعات 12:16

ۆاشينگتون يرۆينگ. قاراقشى كيدد

ناعىز قابشىقبايۇلى 1564 3

6 قازان, 2020 ساعات 11:46

اقيىق اقىن رۋحى بىزگە قازىر كەرەك!

Abai.kz 1791 1

5 قازان, 2020 ساعات 11:43

ورازاق سماعۇلوۆ جانە قازاقتىڭ قانى

احمەت توقتاباي 4225 13

1 قازان, 2020 ساعات 10:58

گەرمان حەسسە. اقىن

قۋاندىق شاماحايۇلى 1543 1

30 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:24

اكۋتاگاۆانىڭ «ۇرلىعى»

داۋرەن قاسەنۇلى 2079 4