جۇما, 26 اقپان 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:42

عامزاتوۆ قازاق اراسىندا ءوز اقىنىنداي وقىلادى

بايبوتا قوشىم-نوعاي 1863 5

26 تامىز, 2020 ساعات 11:33

باۋىرساق (اڭگىمە)

قۋات بوراش  4298 1

21 تامىز, 2020 ساعات 13:01

پاندەميا سىلىكپەسى

توكەن الجانتەگى 2891 0

17 تامىز, 2020 ساعات 12:00

قىتاي ادەبيتىندەگى ۇلتتىق نانىم-سەنىمنىڭ كورىنىسى

نۇرحالىق ابدىراقىن 2515 0

6 تامىز, 2020 ساعات 12:40

الاكول جىلايدى (اڭگىمە)

نۇرحالىق ابدىراقىن 4051 1

4 تامىز, 2020 ساعات 13:18

قاتىگەزدىك (اڭگىمە)

Abai.kz 4402 6

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:32

مەدەت ەت، سينا

داۋرەن قۋات 3614 16

19 شىلدە, 2020 ساعات 13:17

اباي جۇرگەن جولمەنەن...

اقىلبەك شاياحمەت 3181 8