سەيسەنبى, 9 تامىز 2022

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:42

قيراندى ادەبيەتتى قورعاۋ جولىندا…

ابزال سۇلەيمەن 1866 1

13 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:22

ءداستۇرلى قوعام جانە ونىڭ قۇندىلىقتارى

اسان وماروۆ 2514 3

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 11:42

داۋدى ايتىسپەن شەشكەن سيەز. ودامان اقىن كىم؟

قاجەت انداس 2380 3

4 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:26

جانار ءابدىشوۆا. قۇراق كورپە

Abai.kz 2469 1

30 ناۋرىز, 2022 ساعات 14:13

قۇس قاناتىمەن ورالعان ەسەنعالي رۋحى

باقتىباي اينابەكوۆ 2134 1

29 ناۋرىز, 2022 ساعات 13:01

جامالدىڭ جالعىزى

جولتاي ءالماشۇلى 1908 6

25 ناۋرىز, 2022 ساعات 14:42

ءشامشى تۋرالى جاڭا كىتاپ شىقتى

نۇرا ماتاي 2003 1

24 ناۋرىز, 2022 ساعات 12:57

«ءان-مۇحيت» قويىلىمىنداعى تاجىريبەلىك-ىزدەنىس

قۋانىش جۇمابەكۇلى 1574 0