جۇما, 22 قاڭتار 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 تامىز, 2020 ساعات 11:33

باۋىرساق (اڭگىمە)

قۋات بوراش  4144 1

21 تامىز, 2020 ساعات 13:01

پاندەميا سىلىكپەسى

توكەن الجانتەگى 2786 0

17 تامىز, 2020 ساعات 12:00

قىتاي ادەبيتىندەگى ۇلتتىق نانىم-سەنىمنىڭ كورىنىسى

نۇرحالىق ابدىراقىن 2350 0

6 تامىز, 2020 ساعات 12:40

الاكول جىلايدى (اڭگىمە)

نۇرحالىق ابدىراقىن 3892 1

4 تامىز, 2020 ساعات 13:18

قاتىگەزدىك (اڭگىمە)

Abai.kz 4248 6

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:32

مەدەت ەت، سينا

داۋرەن قۋات 3479 16

19 شىلدە, 2020 ساعات 13:17

اباي جۇرگەن جولمەنەن...

اقىلبەك شاياحمەت 3072 8

17 شىلدە, 2020 ساعات 12:46

قىتاي ميسسيونەرلىك ادەبيەتى جانە «كوممۋنيزم جەلى»

نۇرحالىق.ابدىراقىن  2376 2