سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 اقپان, 2020 ساعات 12:59

دۋمان رامازان. داۋىس

Abai.kz 3202 8

3 اقپان, 2020 ساعات 11:16

اين رەند. مەنىڭ ساتىپ العان كۇيەۋىم

Abai.kz 4398 10

29 قاڭتار, 2020 ساعات 10:47

نۇرحالىق ابدىراقىن. زاۋال

Abai.kz 4264 0

21 قاڭتار, 2020 ساعات 09:18

ل.تولستوي. ىلياس

Abai.kz 5574 10

17 قاڭتار, 2020 ساعات 10:50

قۋاندىق شاماحايۇلى. ورىنباسار

Abai.kz 3654 25

15 قاڭتار, 2020 ساعات 11:13

مۇحتار ماعاۋين

توقتارالى تاڭجارىق 3654 20

10 قاڭتار, 2020 ساعات 14:54

كوزبەن كورمەگەندى سوزبەن سۋرەتتەۋ مۇمكىن ەمەس

جۇسىپبەك قورعاسبەك 5679 79