جەكسەنبى, 26 ناۋرىز 2023

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2022 ساعات 14:03

جىرتىق اۋىز

مۇحتار شەرىم 2621 4

18 قازان, 2022 ساعات 11:43

مۇحتار ماعاۋين پرەزيدەنت توقاەۆقا حات جولدادى

مۇحتار ماعاۋين 4104 44

12 قازان, 2022 ساعات 12:51

قارت سيقىرشى

الىبەك بايبول 2954 0

10 قازان, 2022 ساعات 12:09

ءوي، قالاي پرەزيدەنت بولاسىڭ؟

مۇحتار شەرىم 2825 1

6 قازان, 2022 ساعات 12:03

جىلاندار نەگە باقالارعا ءوش؟

الىبەك بايبول 2652 0

4 قازان, 2022 ساعات 11:56

تۇلكى گيەنانى قالاي الدادى؟

الىبەك بايبول 2158 2

3 قازان, 2022 ساعات 11:30

اسەتتەي سال، ءان سالساڭ!

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 1707 0

2 قازان, 2022 ساعات 16:29

سۇلتان راەۆ يان ءۆيلمۋتتىڭ «جانازاسىن شىعاردى»

داۋرەن قۋات 1698 4