جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 قازان, 2023 ساعات 12:29

اجالدىڭ ءتۇسى

ەسبەرگەن الاۋحانوۆ 2322 0

24 قازان, 2023 ساعات 14:42

مامىتتىڭ شوشقالارى

الىمعازى داۋلەتحان 2773 0

19 قازان, 2023 ساعات 15:42

باز كەشكەن تاعدىرلار...

مۇحتارحان اباعان 2852 0

18 قازان, 2023 ساعات 15:13

يەرۋساليم – ءال-قۇدىس

قابشىقباي ناعىز 3192 2

16 قازان, 2023 ساعات 13:37

جانات احمادي. اعا تۋرالى سىر

جانار ءابدىشوۆا 2414 1

10 قازان, 2023 ساعات 14:27

ءبىر قولىندا كەتپەنى، ءبىر قولىندا قالامى بار اقىن

ءالىمجان ءاشىمۇلى 4051 4

9 قازان, 2023 ساعات 12:22

اۋەزوۆتىڭ «قوڭىر اناسى» – بورىلىگە كەلۋى

اسان وماروۆ 2365 2

5 قازان, 2023 ساعات 15:36

قىتاي: وسى زامان ايەلدەر ادەبيەتى جانە ءسان شۋە

نۇرحالىق ابدىراقىن 2360 0