سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 464. جازىلعاندار — 29. قايتىس بولعاندار — 3

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:47

رەسمي اقپارات قولجەتىمدى بولسا، وتىرىككە ەشكىم سەنبەس ەدى...

قۋانىش قاپپاس 1365 18

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:16

«مەملەكەت مەنىكى ەكەن»

داۋرەن قۋات 2356 19

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:32

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ساۋلەتتى كوش (جالعاسى)

Abai.kz 584 2

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:32

قوعام نەگە «قازاق ينتەرنەتىنىڭ دەربەستىگى» ءۇشىن كۇرەسپەيدى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1367 24

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:52

اتا-مەكەنىمىزدىڭ مىڭ جىلدىق تاڭباسى

Abai.kz 605 1

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:33

مەمورگانداردى 25 پايىزعا قىسقارتۋدى بۇگىننەن باستاۋ كەرەك

قايىم-مۇنار تابەەۆ 1315 41

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 1458 1