سارسەنبى, 3 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5941. قايتىس بولعاندار — 44

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2020 ساعات 14:35

140 ملرد دوللار. بۇل – وففشورداعى اقشا...

Abai.kz 1175 20

30 مامىر, 2020 ساعات 11:55

اقجار اۋدانىنا سماعۇلدىڭ ەسىمى بەرىلۋى كەرەك!

زارقىن تايشىباي 697 10

28 مامىر, 2020 ساعات 13:53

پرەزيدەنت ءدوپ باستى نەمەسە «جوعالعان بۋىننان» دات!

مۇحتار كارىباي 2502 13

28 مامىر, 2020 ساعات 12:31

Cىبىرگە كەلىن بولعان قىز

بالنياز اجنيازوۆ 5381 0

26 مامىر, 2020 ساعات 14:21

ەڭ «كۇشتى» اكىم كىم؟ 

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2695 17