سارسەنبى, 28 اقپان 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 اقپان, 2024 ساعات 14:09

ۋكرايناداعى قازاق: ەكى جىلدا سوعىسقا ەتىمىز ۇيرەندى...

قادىربەك اۋليەاتا 1500 7

2 اقپان, 2024 ساعات 13:32

بۇل - نازارباەۆتان كەك الۋ ەمەس، قوعامنىڭ ءوزىنىڭ ارىلۋ جولى!

ءابدىراشيت باكىرۇلى 1812 45

1 اقپان, 2024 ساعات 19:03

كەڭەسشىل ەل كەمدىك كورمەيدى...

اباي جومارتۇلى 1265 9

1 اقپان, 2024 ساعات 17:39

سمايلوۆ وتستاۆكاعا كەتە مە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 1804 21

1 اقپان, 2024 ساعات 14:35

ەكەۋگە حات ەسكەرۋسىز قالدى...

اۋىت مۇقيبەك 1563 3

1 اقپان, 2024 ساعات 14:19

«نازارباەۆ ءداۋىرىنىڭ» سوڭى... (جالعاسى)

ومىرزاق اقجىگىت 1501 10

30 قاڭتار, 2024 ساعات 14:43

ۇلىمىز نە ءۇشىن سوتتالدى؟ راقىمباەۆ BI-داعى بىلىقتان حابارسىز با؟

كاميلا نۋرماحانوۆا 1361 3