جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 6

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:14

دۇكەندەگى دۇربەلەڭ - بيلىككە دەگەن سەنىمسىزدىك

قۋانىش قاپپاس 1537 27

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 09:30

مامىراەۆ ماجىلىستەن كەتسىن!

اۋىت مۇقيبەك 8584 50

12 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:40

وزبەكستان ءبىرىنشى، قازاقستان ەكىنشى ورىن الدى...

قۋانىش قاپپاس 2403 8

11 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:33

نازارباەۆ «نۇر وتان» جيىنى قارساڭىندا رەسەيگە نە ءۇشىن باردى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 13776 16

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:12

ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنىڭ كۇندەلىگى

Abai.kz 715 2

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 17:20

ءۇش قىز - قازاقستاننىڭ ەڭ ىقپالدى ايەلدەرى

Abai.kz 6958 53

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:25

قاليلا ومار: ۇلتتى توبىر ەتۋ وڭاي، توبىردى ۇلت ەتۋ قيىن!

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2104 38