جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 6

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 اقپان, 2020 ساعات 12:08

ابايعا سوقتىعۋ - ۇلتتى مانسۇقتاۋ!

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2577 21

10 اقپان, 2020 ساعات 18:46

«ارانداتۋشىنى» قازاقتىڭ عانا اراسىنان ىزدەۋ - قاتەلىك!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6259 95

5 اقپان, 2020 ساعات 15:14

قىتايدىڭ دەموگرافيالىق داعدارىسى

قۇرمەت قابىلعازىۇلى 3987 3

5 اقپان, 2020 ساعات 11:18

الىپبيىمىزگە فونەتيكالىق تاڭبالاردى العان ءتيىمدى

قۋانتقان ۆانوۆ 2480 18

31 قاڭتار, 2020 ساعات 12:35

اباي مۇرالارىنداعى حاكىمدىك قاسيەت تۋرالى...

ناريمان نۇرپەيىسوۆ 1377 7