دۇيسەنبى, 18 قاڭتار 2021

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قاڭتار, 2021 ساعات 12:47

دەپۋتاتتار شتىگاشەۆقا نە دەيدى؟

ءابىل-سەرىك الياكبار 2919 7

14 قاڭتار, 2021 ساعات 11:30

ەرماحان يبرايموۆ دەپۋتات بولدى

Abai.kz 3351 17

13 قاڭتار, 2021 ساعات 12:38

«قىلمىس» - نوبەلگە ۇمىتكەر رومان ەدى

ءالىمجان ءاشىمۇلى  2956 9

12 قاڭتار, 2021 ساعات 16:38

قوناەۆ: پەتروپاۆلدى قازاق قىزىلجار دەپ ايتادى!

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3810 60

12 قاڭتار, 2021 ساعات 15:28

ءماجىلىستىڭ سۋ جاڭا دەپۋتاتتارى كىمدەر؟

Abai.kz 3288 12

12 قاڭتار, 2021 ساعات 12:13

التىنسارين مەن اتاتۇرىكتى نە بايلانىستىرادى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2794 14

9 قاڭتار, 2021 ساعات 20:57

شەكارامىزدى داۋلاۋعا ەشكىمنىڭ حاقىسى جوق!

Abai.kz 1854 13