سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 مامىر, 2020 ساعات 12:45

ءبىز لاتىنعا كوشە المايمىز...

دامير ابىشەۆ 3496 49

12 مامىر, 2020 ساعات 12:57

«قاسيەتتى پارىز» قاشان ورىندالادى؟

اۋىت مۇقيبەك 2800 18

11 مامىر, 2020 ساعات 14:06

وسپان مەن دالەلحان ءوزارا جاۋ بولعان با؟

ءجادي شاكەنۇلى 3877 11

10 مامىر, 2020 ساعات 20:34

ءسىز كىمسىز، ابدۋلوۆ مىرزا؟

Abai.kz 6031 12

9 مامىر, 2020 ساعات 13:51

رەسەي گەربىندەگى تازقارانىڭ شىن يەسى كىمدەر؟

بەكجان ادەنۇلى 4668 50

9 مامىر, 2020 ساعات 13:08

«شىڭعىس حان وتىراردى ويرانداعان جوق»

ءجادي شاكەنۇلى 5349 91