جەكسەنبى, 24 قاڭتار 2021

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 قاڭتار, 2021 ساعات 16:38

قوناەۆ: پەتروپاۆلدى قازاق قىزىلجار دەپ ايتادى!

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 4107 57

12 قاڭتار, 2021 ساعات 15:28

ءماجىلىستىڭ سۋ جاڭا دەپۋتاتتارى كىمدەر؟

Abai.kz 3522 12

12 قاڭتار, 2021 ساعات 12:13

التىنسارين مەن اتاتۇرىكتى نە بايلانىستىرادى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2947 12

9 قاڭتار, 2021 ساعات 20:57

شەكارامىزدى داۋلاۋعا ەشكىمنىڭ حاقىسى جوق!

Abai.kz 2013 13

8 قاڭتار, 2021 ساعات 15:39

داۋىل الدىنداعى ىسقىرىق...

نۇرلىباي قوشامانۇلى 12434 15

8 قاڭتار, 2021 ساعات 15:15

جەتپىستەگى ەسىموۆ ەندى قايدا بارادى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 8541 11

7 قاڭتار, 2021 ساعات 15:14

كاپيتوليدەگى قاقتىعىس. بايدەن اقش-تىڭ جاڭا پرەزيدەنتى!

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 1783 37