جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 6

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 اقپان, 2020 ساعات 16:14

داۋدىڭ باسى داۋروۆتىڭ حاتى بولىپ تۇر...

قۋانىش قاپپاس 10277 28

21 اقپان, 2020 ساعات 11:10

ءاليحان بوكەيحاننىڭ ادەبيەتتەگى بەينەسى

عيبرات عازيزوۆ 1854 7

20 اقپان, 2020 ساعات 12:31

ۇلتتىق ءتىلدىڭ ءالىپبيى دە ۇلتتىق بولۋى كەرەك!

بەيبىت جالەلۇلى 2540 37

18 اقپان, 2020 ساعات 12:42

«قۇمارپاز بوپ، ماقتاندى قۋىپ كەتپە!...»

اسان وماروۆ 1678 18

18 اقپان, 2020 ساعات 11:25

ەتتى ۋرۋگۆاي مەن پاراگۆايدان ساتىپ الامىز

Abai.kz 1983 21