سەيسەنبى, 27 قىركۇيەك 2022

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 مامىر, 2022 ساعات 12:33

كەنە حاننىڭ كەگى. شابۋىل

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 2705 6

6 مامىر, 2022 ساعات 13:31

كەنە حاننىڭ كەگى

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 3121 37

4 مامىر, 2022 ساعات 13:42

اقىن بەينەسىندەگى ارتيست

نۇرلان بايتاس 2712 21

29 ءساۋىر, 2022 ساعات 11:21

ءۇشىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس...

ازامات اقىلبەكوۆ 2826 10

22 ءساۋىر, 2022 ساعات 11:47

جانكەشتىلەر جىرشىسى

سامەن قۇلباراق 2611 0

18 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:42

قيراندى ادەبيەتتى قورعاۋ جولىندا…

ابزال سۇلەيمەن 2107 1

13 ءساۋىر, 2022 ساعات 12:22

ءداستۇرلى قوعام جانە ونىڭ قۇندىلىقتارى

اسان وماروۆ 2917 3

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 11:42

داۋدى ايتىسپەن شەشكەن سيەز. ودامان اقىن كىم؟

قاجەت انداس 2652 3