جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 128400. جازىلعاندار — 114821. قايتىس بولعاندار — 1990

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:55

ءدارىس ۇستىندەگى ءتۇس

قاناعات ابىلقايىر 1740 3

8 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:42

عامزاتوۆ قازاق اراسىندا ءوز اقىنىنداي وقىلادى

بايبوتا قوشىم-نوعاي 1449 5

26 تامىز, 2020 ساعات 11:33

باۋىرساق (اڭگىمە)

قۋات بوراش  3915 1

21 تامىز, 2020 ساعات 13:01

پاندەميا سىلىكپەسى

توكەن الجانتەگى 2635 0

17 تامىز, 2020 ساعات 12:00

قىتاي ادەبيتىندەگى ۇلتتىق نانىم-سەنىمنىڭ كورىنىسى

نۇرحالىق ابدىراقىن 2095 0

6 تامىز, 2020 ساعات 12:40

الاكول جىلايدى (اڭگىمە)

نۇرحالىق ابدىراقىن 3682 1

4 تامىز, 2020 ساعات 13:18

قاتىگەزدىك (اڭگىمە)

Abai.kz 4034 6

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:32

مەدەت ەت، سينا

داۋرەن قۋات 3296 16