بەيسەنبى, 6 قازان 2022

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 اقپان, 2020 ساعات 15:29

قازاقستانداعى ماشينا ءوندىرىسى نە كۇيدە؟

نۇرا ماتاي 33526 7

21 قازان, 2019 ساعات 13:44

جاڭا كولىك ساتىپ الاتىن الاتىنداردىڭ قاتارى كوبەيگەن

نۇرا ماتاي 9266 1