دۇيسەنبى, 20 ناۋرىز 2023

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 تامىز, 2014 ساعات 12:04

ورالماندار قاي وبلىسقا بارۋدى ءوزى بىلەدى

شەتتەگى قانداستارىمىزدىڭ ەلگە كەلۋىن تەجەپ تۇرعان تاعى ءبىر ماسەلە – ورالماندار باراتىن 7 وبلىستىڭ ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەلگىلەنۋى.

اباي-اقپارات 7429 0

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:52

ورالمان ەمەس، ەتنيكالىق قازاق

مىنە، 3 جىل بولدى، كوشى-قون مەكەمەسىنىڭ ءوزى ارلى-بەرى كوشىپ، قونىپ ءجۇر.

اباي-اقپارات 6039 0

16 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:46

ەۋروپاداعى قازاق جاستارىنا قامقورلىق قاجەت

ءبىرىنشى كەزەكتە قانداستارىمىزعا نازار اۋدارساق، سولاردىڭ اتاجۇرتىمەن تىعىز قارىم-قاتىناستا قىزمەت اتقارۋىنا جاعداي جاساساق نۇر ۇستىنە نۇر بولار ەدى.

اباي-اقپارات 5943 0

27 مامىر, 2014 ساعات 12:22

قازاقتىڭ ورالۋىنا تاعى دا توسقاۋىل قويىلا ما؟

قانداستار ءۇشىن تۇراقتى تىركەۋگە تۇرۋ – قيامەتتىڭ قىل كوپىرى.

اباي-اقپارات 6452 0

5 مامىر, 2014 ساعات 11:28

اتاجۇرتتا كورگەن از عانا قيىندىق تۇكتە ەمەس

شەتەلدە مينيستر بولساڭىز دا، ءوز وتانىڭىزدا بار مۇمكىندىگىڭىزبەن ءومىر ءسۇرىڭىز.

اباي-اقپارات 8941 0

29 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:05

كوشى-قون اگەنتتىگى قۇرىلسا...

2011 جىلى 22 شىلدەدە تۇبەگەيلى وزگەرگەن «حالىقتىڭ كوشى-قونى تۋرالى» زاڭىن ەلباسىمىزدىڭ تۇبەگەيلى ساياساتىنىڭ ءتۇپ قازىعى ەتىپ جۇزەگە اسىرا بەرسە، بۇل كەرەمەت زاڭ ەدى.

اباي-اقپارات 7000 0