سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1699

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 قازان, 2018 ساعات 10:43

قۇجاتسىز قازاقتار: ولار ساندا دا، ساناتتا دا جوق

د. قاسەنۇلى 3473 3

2 قىركۇيەك, 2018 ساعات 03:01

ىشكى كوشى-قون وڭىرلەر دامۋىنىڭ تەپە-تەڭدىگىن ساقتايدى

ەرلان ابىكەنۇلى 1939 0

9 تامىز, 2018 ساعات 17:26

"ادىرنالىقتار" قانداستارعا كومەك قولىن سوزۋدى باستادى

قۋانىش قاپپاس 4572 4

6 تامىز, 2018 ساعات 17:34

Abai.kz قوزعاعان ماسەلە شەشىمىن تاپتى

اۋىت مۇقيبەك 3399 3

23 شىلدە, 2018 ساعات 10:36

«جەبەۋ»: قازاق بيلىگى قانداستاردى نازارىنان تىس قالدىرعان ەمەس

ءشارىپحان قايسار 3908 2