سارسەنبى, 22 قاڭتار 2020

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 قاڭتار, 2020 ساعات 13:50

«ماحابباتسىز دۇنيە بوس...»

اسان وماروۆ 1050 10

14 قاڭتار, 2020 ساعات 13:49

و، ارۋاقتار، تۇرىڭدار!

بەكسۇلتان نۇرجەكەەۆ 2746 73

13 قاڭتار, 2020 ساعات 13:30

ون جىل كۇتكەن كەزەگىم ءبىر-اق كۇندە ەش بولدى

جاننا جانابەكوۆا  1428 6

13 قاڭتار, 2020 ساعات 12:56

بۋىلسا شەرمەن كومەيىم...

سوفى سماتاەۆ 1514 15

13 قاڭتار, 2020 ساعات 12:28

«جەلتوقسان وقيعاسىنىڭ كولەڭكەلى تۇستارى كوپ»

مۇرات قويشىباەۆ 1177 19

13 قاڭتار, 2020 ساعات 11:39

قوستاناي ابايعا نەگە قىرىن قارايدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 656 6