جەكسەنبى, 7 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12511. جازىلعاندار — 7135. قايتىس بولعاندار — 53

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 مامىر, 2020 ساعات 16:03

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست V)

ماكسات تاج-مۋرات 2593 6

22 مامىر, 2020 ساعات 12:46

قوعام بۇرىنعىدان گورى اشىق بولا ءتۇستى

مۇرات باقتيارۇلى 1153 10

22 مامىر, 2020 ساعات 12:19

ابايدىڭ اۋدارمالارى

نۇرعالي ماحان 1566 0

22 مامىر, 2020 ساعات 12:03

مۇقاعالي «كۇندەلىگىنە» زەر سالعاندا...

نۇرلان سارسەنباەۆ 1970 6

21 مامىر, 2020 ساعات 15:03

شىعىس تۇركىستان كۇرەسىندەگى دوسكەنوۆ كىم؟

ءجادي شاكەنۇلى 1229 12

21 مامىر, 2020 ساعات 12:20

اباقتىداعى سوڭعى ءتۇن

ازكەن التاي 4815 0

21 مامىر, 2020 ساعات 12:06

ۇلتسىزدانعان ونەردە ۇلتتىق رۋح بولمايدى!

ادىلبەك قابا 979 4