دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 شىلدە, 2020 ساعات 15:25

مىڭ ادام تۇراتىن اۋىلدا دارىگەر جوق...

ارداق بەركىمباي 1583 1

31 شىلدە, 2020 ساعات 14:36

كەڭەس زامانىندا ايت مەرەكەسى قالاي تويلاندى؟..

اققالي احمەت 1455 14

31 شىلدە, 2020 ساعات 14:07

ۇكىمەت تيىن ساناپ وتىر ما؟

قۋانىش قاپپاس 1481 5

31 شىلدە, 2020 ساعات 14:04

اعايىندى ياۋشەۆتەر جانە تۇركى بىرلىگىنەن بىرەر ءسوز...

الماسبەك ابسادىق 1179 32

30 شىلدە, 2020 ساعات 18:58

بەلارۋس بيلىگى: «بۇلار - ورىس سودىرلارى!»

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 1677 20

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:29

ءبارىمىز ءبىر كەمەدەمىز...

ەرمەك تۇرسىنوۆ 842 6