دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 شىلدە, 2020 ساعات 18:47

نازارباەۆ الەمدەگى بارلىق قازاقتىڭ قامقورى بولدى

اۋىت مۇقيبەك 585 17

5 شىلدە, 2020 ساعات 12:47

«12 جىلدا مەملەكەتتەن 2 ملرد. تەڭگە قارجى الدىڭىز!»

ايدارحان ادىلباەۆ 721 6

4 شىلدە, 2020 ساعات 18:33

ءتانى ولگەن ايەل

داۋرەن قۋات 1288 5

4 شىلدە, 2020 ساعات 17:58

Covid-19. «The New York Times» ماقالاسى

Abai.kz 744 4

2 شىلدە, 2020 ساعات 18:23

قمدب مالىمدەمەسى

Abai.kz 2195 5

2 شىلدە, 2020 ساعات 13:27

التاي كولگىنوۆ ەكى وتتىڭ ورتاسىندا قالدى ما؟

قۋانىش قاپپاس 2412 4