بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 764. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 7

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 اقپان, 2019 ساعات 13:46

بەيبارىس سۇلتان ءبىزدىڭ دالامىزدان شىققان جوق

بەكجان ادەنۇلى 15312 91

19 اقپان, 2019 ساعات 09:44

ورىستاردىڭ اتا-بابالارى - تۇركىتىلدى بۇلعارلار

بەكجان ادەنۇلى 4878 35

15 اقپان, 2019 ساعات 10:26

حازار قاعاناتىنىڭ اۋەلگى استاناسى - تبيليسي

بەكجان ادەنۇلى 4474 43

1 اقپان, 2019 ساعات 11:40

مۇزداۋان-مەرگەنباي

Abai.kz 8955 24

1 اقپان, 2019 ساعات 10:13

ساكەننىڭ ستالينگە حات جازعانى راس پا؟

قانات  ءجۇنىسوۆ 15022 33