بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:13

ءاليحان ءھام تاۋەلسىزدىك تاعلىمى

ناريمان نۇرپەيىسوۆ 6409 4

21 اقپان, 2019 ساعات 13:46

بەيبارىس سۇلتان ءبىزدىڭ دالامىزدان شىققان جوق

بەكجان ادەنۇلى 15676 91

19 اقپان, 2019 ساعات 09:44

ورىستاردىڭ اتا-بابالارى - تۇركىتىلدى بۇلعارلار

بەكجان ادەنۇلى 5142 35

15 اقپان, 2019 ساعات 10:26

حازار قاعاناتىنىڭ اۋەلگى استاناسى - تبيليسي

بەكجان ادەنۇلى 4705 43

1 اقپان, 2019 ساعات 11:40

مۇزداۋان-مەرگەنباي

Abai.kz 9949 24