سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:32

قوعام نەگە «قازاق ينتەرنەتىنىڭ دەربەستىگى» ءۇشىن كۇرەسپەيدى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1676 22

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:49

دابىل! ولار: «ءبىز – اشپىز!» – دەيدى

Abai.kz 13765 49

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:34

قازاق رەسپۋبليكاسىنىڭ 100 جىلدىعى (جالعاسى)

ازات پەرۋاشەۆ، سۇلتان حان اققۇلى 2938 16

26 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:16

65-تەن اسقان دەپۋتاتتار «دەمالادى»

Abai.kz 16091 51

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:50

«بولون» بولاشاعىمىزعا بالتا شاپپاي ما؟

دانداي ىسقاقۇلى 4065 29

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:06

31-ءىنشى ناۋقاس ءھام قازاق قوعامىنداعى جاۋاپكەرشىلىك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 1531 7