دۇيسەنبى, 16 مامىر 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ناۋرىز, 2022 ساعات 15:26

رۋبل قۇلادى، رەسەي قۇلدىرادى...

Abai.kz 4278 9

3 ناۋرىز, 2022 ساعات 12:54

سانكتسيا - رەسەيگە، زاردابى - قازاققا...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 2552 64

2 ناۋرىز, 2022 ساعات 16:04

دابىل: رەسەيلىكتەر قازاقستان ازاماتتىعىن سۇراپ ءجۇر

ايجان تەمىرحان 8675 75

1 ناۋرىز, 2022 ساعات 11:32

سيەز: «نۇر وتان» - «امانات» پارتياسى بولدى

Abai.kz 3093 77

28 اقپان, 2022 ساعات 13:03

سوعىستىڭ بەسىنشى كۇنى...

Abai.kz 5195 75

25 اقپان, 2022 ساعات 10:51

رەسەي اگرەسسياسى، ۋكراينا قورعانىسى

Abai.kz 3964 20

24 اقپان, 2022 ساعات 12:05

رەسەي ۋكرايناعا باسىپ كىردى

Abai.kz 4323 7