بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 727. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:46

ەلىمىزدە توتەنشە جاعداي جاريالاندى

Abai.kz 2333 27

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:14

دۇكەندەگى دۇربەلەڭ - بيلىككە دەگەن سەنىمسىزدىك

قۋانىش قاپپاس 1553 27

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 09:30

مامىراەۆ ماجىلىستەن كەتسىن!

اۋىت مۇقيبەك 8775 50

12 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:38

«كيتاب تاسديق» – اباي شىعارماشىلىعىنىڭ كۆينتەسسەنتسياسى

اقجول قالشابەك 814 25

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:25

تۇركى جانە قازاق جاستارىنىڭ مىندەتتەرى

جانۇزاق اكىم 803 4

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:46

ابايدىڭ ۇلتتىق سانا تۋرالى ۇعىمى

ۇمبەتقان سارسەمبين 1019 6