بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6469. قايتىس بولعاندار — 48

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:14

اباي دانالىعى – ۇلتتىق رۋحتىڭ تۇعىرى

ۇمبەتقان سارسەمبين 227 6

3 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:09

وتىز جىل بويى ورىس گۋبەرناتورىنىڭ «دەگەنىمەن» كەلەمىز

قۋانىش قاپپاس 2197 37

2 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:33

مۇستافا شوقاي جانە شىعىس تۇركىستان رەسپۋبليكاسى

ءجادي شاكەنۇلى 1119 11

1 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:29

ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترىنە اشىق حات!

Abai.kz 4271 13

29 مامىر, 2020 ساعات 11:24

«ەلىم-ايدان» - «...بەلىم-ايعا» دەيىن...

تالعات تەمەنوۆ 1898 24