سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قازان, 2020 ساعات 12:37

بۇگىنگى كۇننىڭ قانىشى، مۇحتارى، الكەيى كىم؟

ەرلان سايروۆ 1043 5

15 قازان, 2020 ساعات 12:32

كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ باستى بايلىعى - حالقى!

اسحات قاسەنعالي 809 1

13 قازان, 2020 ساعات 14:16

قازاق قوعامى قانداي قورىتىندى جاسايدى؟

ۋايس ەرسايىنۇلى 1112 3

13 قازان, 2020 ساعات 14:01

مەملەكەتى جوق سىعاندار دا ءوز ءتىلىن ۇمىتپاعان!

قازىبەك يسا 1768 7

13 قازان, 2020 ساعات 13:58

ءشوۆينيزمنىڭ بالالايتىن ادەتى بار!..

دۋمان بىقاي 1543 3

13 قازان, 2020 ساعات 13:40

جەردەن ايرىلۋ ۇلكەن قاسىرەت!

ەرلان سايروۆ 1292 5

9 قازان, 2020 ساعات 16:41

مارعۇلانعا قارسى قولدان ۇيىمداستىرىلعان قىلمىستىق ءىس

ابزال قۇسپان 2563 23

8 قازان, 2020 ساعات 13:22

ەركىن ەلدىڭ ەرىك-جىگەرىن كلاندىق كۇشتەر پايدالانۋدا

داۋرەن قۋات 1894 37