بەيسەنبى, 20 ماۋسىم 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 8773 0

12 مامىر, 2014 ساعات 13:07

باتىر بايان قايدا جەرلەنگەن؟

اباي-اقپارات 12557 2

12 مامىر, 2014 ساعات 12:38

جەكەشەلەندىرۋ: كۋپون تۋرالى اڭگىمە

اباي-اقپارات 11345 7

12 مامىر, 2014 ساعات 12:19

«سوڭعى ايالداما» جانە اقسۋات

اباي-اقپارات 13616 1

10 مامىر, 2014 ساعات 18:24

اقبەرەن ەلگەزەك. قۋىستانىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 6121 0

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 5596 0

6 مامىر, 2014 ساعات 09:35

جۇمات انەسۇلى. اقساقالىمىز ايتقان سوڭ...

اباي-اقپارات 6829 0

6 مامىر, 2014 ساعات 08:46

باۋىرجان باباجانۇلى. ۆلاديمير — بولات

اباي-اقپارات 6007 0