جۇما, 21 ماۋسىم 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:15

داۋرەن قۋات. يت تە ەمەس، بۇرالقى ەكەن

اباي-اقپارات 7151 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:27

بۇنىڭ اتىن جالعان نامىس دەيدى

اباي-اقپارات 6250 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:19

اقيقاتتان الىستاعان ارانداتۋشىلار!

اباي-اقپارات 8850 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:27

جىر مۇحيتىنىڭ جۇردەك كەمەسى

اباي-اقپارات 5848 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:17

حاكىمدى تولىق تانۋ وڭاي ما ەكەن؟!

اباي-اقپارات 7334 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:11

وقۋلىق كوپ، ولقىلىقتارى ءتىپتى كوپ

اباي-اقپارات 7660 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:05

اۋىلدىڭ اسىعى قاشان الشىسىنان تۇسەدى؟

اباي-اقپارات 5878 0

15 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:28

سالاۋات كارىم. اكىمدەردىڭ سىقپىتى

اباي-اقپارات 9784 0