جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 شىلدە, 2019 ساعات 15:08

قازاعى كوپ «قايرات» پەن اقشاسى كوپ «استانا»

قۋانىش قاپپاس 3168 9

17 شىلدە, 2019 ساعات 12:14

ۋنيۆەرسيادا جۇلدەگەرلەرىنە قانشا سىياقى بەرىلەدى؟

قۋانىش قاپپاس 1419 0

30 ماۋسىم, 2019 ساعات 22:37

قىزىلوردالىق «قايسار» جەڭىسكە جەتتى

قۋانىش قاپپاس 1948 1

20 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:42

قىزىلوردالىق «قايسار» قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا شىقتى

قۋانىش قاپپاس 1677 4

15 ماۋسىم, 2019 ساعات 21:45

گولوۆكيننىڭ گونورارى نەگە از؟

قۋانىش قاپپاس  3122 9

31 مامىر, 2019 ساعات 21:23

قىزىلوردالىق «قايساردىڭ» قارقىنى كوڭىل قۋانتارلىق

قۋانىش قاپپاس 2234 2