جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:40

وزبەكستان ءبىرىنشى، قازاقستان ەكىنشى ورىن الدى...

قۋانىش قاپپاس 3557 8

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:35

ەلەۋسىنوۆ ەكس الەم چەمپيونىمەن جۇدىرىقتاسادى

قۋانىش قاپپاس 2058 2

25 اقپان, 2020 ساعات 17:31

قازاق سپورتىنداعى ميللياردتاردىڭ ەسەبىن كىم بەرەدى؟

قۋانىش قاپپاس 3003 19

20 اقپان, 2020 ساعات 14:21

ازيا چەمپيوناتى: گرەك-ريم كۇرەسىنەن بەس مەدال بۇيىردى

قۋانىش قاپپاس 2071 0

18 اقپان, 2020 ساعات 14:11

ازيا چەمپيوناتىنا كىمدەر قاتىسادى؟

قۋانىش قاپپاس 1936 4

30 قاڭتار, 2020 ساعات 13:32

«جەتىسۋ» كلۋبى ءوز تۇلەكتەرىن وزەككە تەۋىپ ءجۇر

ريشاد تۇرعانباەۆ 2713 7

25 جەلتوقسان, 2019 ساعات 12:15

1966 جىلى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگىن كىم ۇرلاعان

قۋانىش قاپپاس 6370 0

5 جەلتوقسان, 2019 ساعات 12:57

اكىمنىڭ قولىن ۇستاپ كورمەگەن ارداگەر پالۋان

اۋىت مۇقيبەك 9255 8