سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5757. قايتىس بولعاندار — 41

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:42

قىزىلوردالىق «قايسار» قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا شىقتى

قۋانىش قاپپاس 1885 4

15 ماۋسىم, 2019 ساعات 21:45

گولوۆكيننىڭ گونورارى نەگە از؟

قۋانىش قاپپاس  3261 9

31 مامىر, 2019 ساعات 21:23

قىزىلوردالىق «قايساردىڭ» قارقىنى كوڭىل قۋانتارلىق

قۋانىش قاپپاس 2367 2

27 مامىر, 2019 ساعات 12:43

قازاقستاننىڭ «حالىق بارىسى» انىقتالدى

قۋانىش قاپپاس 2510 8

21 مامىر, 2019 ساعات 03:53

گولوۆكين قازاقتىڭ ماقتانىشى ەمەس

قۋانىش قاپپاس 13348 77