جۇما, 26 اقپان 2021

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 شىلدە, 2019 ساعات 15:08

قازاعى كوپ «قايرات» پەن اقشاسى كوپ «استانا»

قۋانىش قاپپاس 4198 9

17 شىلدە, 2019 ساعات 12:14

ۋنيۆەرسيادا جۇلدەگەرلەرىنە قانشا سىياقى بەرىلەدى؟

قۋانىش قاپپاس 2170 0

30 ماۋسىم, 2019 ساعات 22:37

قىزىلوردالىق «قايسار» جەڭىسكە جەتتى

قۋانىش قاپپاس 2629 1

20 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:42

قىزىلوردالىق «قايسار» قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا شىقتى

قۋانىش قاپپاس 2470 4