بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 قازان, 2020 ساعات 13:49

حالىقتان تاعى دا كەشىرىم سۇرايمىز

مۇرات باقتيارۇلى 2082 10

2 قازان, 2020 ساعات 13:42

ءتىلدى ىقشامداۋ نە ءۇشىن كەرەك؟

نۇربەك ماتجاني 1165 3

1 قازان, 2020 ساعات 15:04

مال شارۋاشىلىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانىپ جاتىرمىز با؟

رۋستەم اشەتاەۆ 1407 2

1 قازان, 2020 ساعات 14:54

شىعىس تۇركىستان ۇيعىرستان ەمەس

ءومىرحان التىن 3259 15

1 قازان, 2020 ساعات 12:30

قاسيەتتى تايقازانعا قاقپاق كەرەك

جانىبەك قوجىق 1452 7

29 قىركۇيەك, 2020 ساعات 15:41

بۇۇ قارارى ورىندالسىن

مارات ءبايدىلداۇلى 1443 8

28 قىركۇيەك, 2020 ساعات 16:23

ارمەنيا حالىقارالىق قۇقىق نورماسىن ورەسكەل بۇزدى

مۇحتار تايجان 1314 4

28 قىركۇيەك, 2020 ساعات 16:18

قىتاي قالاي ەكىنشى ۇلى ەكونوميكالىق دەرجاۆاعا اينالدى؟

بەكبولات قارجان 1683 3