سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:03

تونگەن قاۋىپتى ءتۇسىنۋ ءۇشىن، تاعى قانشا ادام ءولۋى كەرەك؟

مۇحتار تۇمەنباي 550 7

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:54

قول بەرىپ امانداسۋدى توقتاتايىق!

جامبىل ارتىقباەۆ 658 2

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:32

شاكارىم اتامىزدان

جانىبەك قوجىق 1864 3

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:05

«قازاقى تەرميندى حالىق جاسايدى»

ادىلبەك قابا  585 17

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:42

وزىڭە ۇلگى بول!

شىنار ءابىلدا 1172 4

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:27

ىندەت قىلجاقتىق پەن قىڭىرلىقتى كەشىرمەيدى

اسحات قاسەنعالي 761 1

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:19

مۇناي، كوروناۆيرۋس، ەكونوميكا...

جالعاسبەك اقبولات 483 4

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:58

عىلىمعا سەن، عىلىم قۇتقارادى

مۇرتازا ءجۇنىسۇلى 1125 7