جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 قازان, 2020 ساعات 12:14

نەگە ترامپ تاعى جەڭەدى؟

جولداس ءورىسباي 1297 0

2 قازان, 2020 ساعات 15:35

«پرايمەريز» جۇيەسىنىڭ جۇمىسى ءبىر قالىپقا ءتۇستى

الىبەك الدەنۇلى 894 13

2 قازان, 2020 ساعات 13:56

ورىستا نە بار وسى ماقتاناتىن؟

مارات ءبايدىلداۇلى 6722 100

2 قازان, 2020 ساعات 13:49

حالىقتان تاعى دا كەشىرىم سۇرايمىز

مۇرات باقتيارۇلى 2000 10

2 قازان, 2020 ساعات 13:42

ءتىلدى ىقشامداۋ نە ءۇشىن كەرەك؟

نۇربەك ماتجاني 1139 3

1 قازان, 2020 ساعات 15:04

مال شارۋاشىلىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانىپ جاتىرمىز با؟

رۋستەم اشەتاەۆ 1353 2

1 قازان, 2020 ساعات 14:54

شىعىس تۇركىستان ۇيعىرستان ەمەس

ءومىرحان التىن 2993 14

1 قازان, 2020 ساعات 12:30

قاسيەتتى تايقازانعا قاقپاق كەرەك

جانىبەك قوجىق 1392 7